Năm 2019: Chất lượng kiểm toán của KTNN được nâng cao toàn diện

(BKT) Báo cáo tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của KTNN diễn ra ngày 08/01, tại Hà Nội, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành nhấn mạnh, nhờ sự nỗ lực tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tích cực đổi mới với tinh thần quyết liệt và trách nhiệm, KTNN đã hoàn thành toàn diện Kế hoạch công tác năm 2019 đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực công tác, đặc biệt là trong hoạt động kiểm toán.

Tổng Kiểm toán Nhà nước traoHuân chương Lao động hạng Ba cho 06 cá nhân của KTNN

Áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp mới, có tính đột phá

Năm 2019, hoạt động kiểm toán của KTNN tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện trên cả ba mặt năng lực, hiệu lực và hiệu quả.

Bám sát định hướng của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, Kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2019 với 212 cuộc kiểm toán đã được xây dựng một cách chủ động, phối hợp tốt với Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh, ngành, tham gia ý kiến của các cơ quan có liên quan, đảm bảo tuân thủ pháp luật, khoa học, chặt chẽ, minh bạch, tránh trùng lặp giữa các ngành.

Ngay sau khi KHKT năm được ban hành, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ban hành chi tiết danh mục đơn vị được kiểm toán để gửi các đơn vị được kiểm toán, KTNN đã công bố công khai, tạo điều kiện cho các đơn vị được kiểm toán, các đơn vị liên quan có đầy đủ thông tin, chủ động phối hợp tốt trong công tác kiểm toán và giảm bớt việc trùng lặp chương trình, dự án, tạo sự minh bạch để kiểm tra, giám sát tốt hoạt động kiểm toán.

Đặc biệt, Ban cán sự đảng, lãnh đạo KTNN đã quyết liệt thực hiện chủ trương cắt giảm số cuộc kiểm toán so với năm 2018 để tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả kiểm toán. Bên cạnh đó, KTNN đã áp dụng nhiều giải pháp mới, có tính đột phá để nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kiểm toán, giúp cho các kiểm toán viên nhà nước trau dồi kinh nghiệm; tiếp cận gần hơn với thông lệ quốc tế; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị được kiểm toán...

Ngoài việc chú trọng đổi mới công tác lập KHKT năm, KTNN tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lập KHKT của từng cuộc kiểm toán. Hầu hết KHKT của các đoàn kiểm toán đã tập trung phân tích, đánh giá sâu, đầy đủ các thông tin, tài liệu thu thập được; rút ngắn thời gian kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán, chú trọng công tác kiểm toán tổng hợp tuân thủ pháp luật nhằm đánh giá sâu và toàn diện công tác quản lý, điều hành của từng cấp, từng đơn vị được kiểm toán.

Để thực hiện có hiệu quả KHKT năm 2019, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ban hành và quyết liệt chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, sát hợp, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả và hiệu lực hoạt động kiểm toán. Quan điểm xuyên suốt là: Bám sát các nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước, KTNN luôn quan tâm thực hiện trọng tâm kiểm toán các vấn đề nổi cộm, nhạy cảm, tiềm ẩn nhiều rủi ro, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm; Tập trung đánh giá về cơ chế, chính sách, qua đó kịp thời kiến nghị khắc phục, hoàn thiện, bịt lỗ hổng thất thoát, lãng phí từ cơ chế, chính sách; Đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, truy thu số tiền chi sai, thu chưa đủ, giảm chi với số lượng lớn, tập trung, quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí mạnh mẽ.

Công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán (KSCLKT), thanh tra cũng được chú trọng. Ngoài việc KSCLKT theo 5 cấp độ là hoạt động bắt buộc đối với tất cả các cuộc kiểm toán, trong năm 2019, KTNN đã thực hiện KSCLKT trực tiếp 08 cuộc kiểm toán; kiểm soát việc tổ chức KSCLKT của 05 Kiểm toán trưởng; KSCLKT đột xuất 09 cuộc kiểm toán; kiểm tra hồ sơ sau khi phát hành báo cáo kiểm toán (BCKT) đối với 04 cuộc; tổ chức triển khai 15 cuộc thanh tra, trong đó có 03 cuộc đột xuất.

Quang cảnhHội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của KTNN
Đạt nhiều kết quả kiểm toán nổi bật

Với các giải pháp tổ chức, chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm toán quyết liệt và đồng bộ, cùng sự nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, đến nay, toàn ngành đã hoàn thành 212 cuộc kiểm toán và phát hành 248/290 BCKT theo KHKT năm 2019. Các cuộc kiểm toán đã kết thúc đều thực hiện đúng mục tiêu, tiến độ đề ra, chấp hành tốt Quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn KTNN, Quy tắc ứng xử của KTV nhà nước, 100% các cuộc kiểm toán đều phát hành BCKT trước ngày 31/12/2019.

Tổng hợp kết quả xử lý tài chính đến nay là 72.837 tỷ đồng, trong đó tăng thu NSNN 10.276 tỷ đồng, giảm chi NSNN 16.829 tỷ đồng, kiến nghị khác là 45.732 tỷ đồng. Ngoài ra, KTNN đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế 154 văn bản (09 nghị định; 24 thông tư; 09 nghị quyết, 40 quyết định và 72 văn bản khác), nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, chính sách tránh thất thoát, lãng phí; kiến nghị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với nhiều tập thể và cá nhân.

Qua kiểm toán cũng đã phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh kịp thời nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng tài chính công, tài sản công của các đơn vị được kiểm toán. Trong đó, có nhiều kiến nghị quan trọng nhằm chấn chỉnh những hạn chế, bất cập, như: Thực hiện cơ chế tự chủ đối với các trường đại học công lập, bệnh viện công lập; thực hiện hợp đồng BT, BOT; công tác quản lý thuế, đất đai, tài nguyên khoáng sản; cơ chế quản lý, hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, tổ chức tín dụng...

Bên cạnh đó, KTNN đã chủ động gửi UBTVQH, Chính phủ, các đại biểu Quốc hội ý kiến đánh giá tình hình thực hiện NSNN năm 2019, dự toán NSNN năm 2020 và phân bổ ngân sách trung ương năm 2020 để Quốc hội xem xét, quyết định. Kết quả kiểm toán của KTNN năm 2019 đạt chất lượng cao, kết quả tốt, hiệu quả ngày càng nâng cao, đóng góp vào việc hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019.
Cùng với việc triển khai hoạt động kiểm toán, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nâng cao hiệu lực thực hiện kiến nghị kiểm toán, đặc biệt là việc ban hành Công văn số 670/KTNN-TH ngày 31/5/2019 về theo dõi, xử lý vướng mắc trong việc thực hiện kiến nghị kiểm toán, trong đó yêu cầu các đơn vị tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN từ các năm trước đến nay để kịp thời giải quyết dứt điểm; tăng cường phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, đối chiếu tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2018. Đến ngày 31/12/2019 các đơn vị được kiểm toán và các đơn vị có liên quan đã thực hiện 63.102 tỷ đồng/92.499 tỷ đồng, đạt 70,4% tổng số kiến nghị xử lý tài chính; đã thực hiện theo kiến nghị của KTNN sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ 19 văn bản nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, tổ chức thực hiện quy định của Nhà nước tránh thất thoát, lãng phí; tổng hợp kiến nghị xử lý trách nhiệm 29 tập thể và cá nhân theo quy định.

Trong năm, KTNN cũng đã tiếp nhận và xử lý 83 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, đề nghị, trong đó có 75 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết; 08 đơn, thư còn lại đã được Thanh tra KTNN tham mưu trình Tổng Kiểm toán Nhà nước xử lý theo quy định. Các đơn, thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến hoạt động kiểm toán của KTNN đã được Tổng Kiểm toán Nhà nước chỉ đạo sao gửi đến các KTNN chuyên ngành và khu vực liên quan để nghiên cứu khi thực hiện kiểm toán tại các đơn vị có liên quan.
         
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ngành đã ghi nhận, trao tặng nhiều danh hiệu thi đua, khen thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân của KTNN đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019:
   Vụ Tổ chức cán bộ được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất
   KTNN chuyên ngành VI được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì
   02 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì: ông Nguyễn Trọng Thủy - nguyên Trưởng ban Thi đua khen thưởng; ông Nguyễn Huỳnh Tịnh - nguyên Kiểm toán trưởng KTNN khu vực IX
   06 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba
   KTNN chuyên ngành Ia được nhận Cờ thi đua của Chính phủ
   01 tập thể Phòng của Vụ Tổ chức cán bộ được nhận Bằng khen của Chính phủ
   08 cá nhân của các đơn vị trực thuộc KTNN được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
   07 tập thể được tặng Cờ thi đua của Tổng Kiểm toán Nhà nước
   18 cuộc kiểm toán đạt chất lượng vàng năm 2019 được nhận Cup và Bằng khen của Tổng Kiểm toán Nhà nước
   06 cuộc kiểm toán và 11 cá nhân được nhận Bằng khen do có thành tích đột xuất của Tổng Kiểm toán Nhà nước.
NHÓM PHÒNG VIÊN
Cùng chuyên mục
Năm 2019: Chất lượng kiểm toán của KTNN được nâng cao toàn diện