Đề xuất kéo dài thời gian giảm phí, lệ phí cho người dân, doanh nghiệp đến hết năm 2021

Đối nội - Ngày đăng : 20:45, 25/05/2021

(BKTO) - Để tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã đề xuất kéo dài thời gian giảm các khoản phí, lệ phí đến hết ngày 31/12/2021 thay vì hỗ trợ đến ngày 30/6/2021.


                
   

Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm phí, lệ phí đến hết năm 2021 cho người dân, doanh nghiệp thay vì đến hết 30/6/2021- Ảnh internet.

   

Bộ Tài chính vừa cho biết, hiện nay, tình hình dịch Covid-19 còn tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới hầu hết các ngành kinh tế. Nhiều ngành, lĩnh vực trong nước gặp khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh của DN bị đình trệ, nhất là du lịch, hàng không, vận tải…

Để giúp DN, người dân vượt qua khó khăn, Bộ Tài chính đã có Công văn số 5377/BTC-CST ngày 24/5/2021 xin ý kiến các Bộ, cơ quan có liên quan về kéo dài thời gian giảm các khoản phí, lệ phí đã được quy định tại Thông tư số 112/2020/TT-BTC đến hết ngày 31/12/2021. Dự kiến, số thu NSNN giảm khoảng 1.000 tỷ đồng khi thực hiện đề xuất này.

Trước đó, năm 2020, dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội của nước ta. Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp để hạn chế tác động của dịch bệnh; quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép” - vừa tập trung thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo sức bật cho nền kinh tế và bảo đảm đời sống của nhân dân vừa phòng chống dịch bệnh. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Thực hiện chủ trương nêu trên, nhằm hỗ trợ, giảm khó khăn cho DN, người dân và thực hiện quy định của pháp luật phí, lệ phí, Bộ Tài chính đã chủ động, tích cực, chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát để ban hành 21 thông tư điều chỉnh giảm 29 khoản phí, lệ phí với mức giảm cao như: giảm 70% các mức thu lệ phí đăng ký DN; giảm 67% mức thu phí công bố thông tin DN; giảm từ 50-70% mức thu phí thẩm định cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bưu chính; giảm 50% mức thu phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức tín dụng, phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng và 20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán... Các thông tư giảm phí, lệ phí có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2020.

Cuối năm 2020, dịch Covid-19 trong nước cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên, hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cần thời gian để phục hồi và phát triển, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục rà soát để giảm phí, lệ phí năm 2021.

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng và ban hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 quy định tiếp tục kéo dài thời gian giảm 29 khoản phí, lệ phí đến hết ngày 30/6/2021, để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. Số giảm thu từ phí, lệ phí khoảng 1.000 tỷ đồng./.

THÙY ANH