Kiểm toán để đánh giá hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai của các địa phương

Hoạt động của Ngành - Ngày đăng : 14:05, 04/03/2022

(BKTO) - KTNN sẽ đánh giá tính hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý nhà nước (QLNN) về đất đai của địa phương, cung cấp kịp thời các thông tin làm cơ sở cho Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) của Quốc hội trong năm 2022.


                
   

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

   

Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh vừa ký Quyết định số 239/QĐ-KTNN ban hành Đề cương kiểm toán Chuyên đề công tác QLNN về đất đai giai đoạn 2017-2021 tại một số địa phương (Đề cương).

Đề cương nêu rõ: Cuộc kiểm toán nhằm mục tiêu đánh giá việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất, trọng tâm là QLNN về đất đai trong việc phân cấp quản lý các loại đất, quy hoạch sử dụng đất, cấp quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các cơ quan QLNN có liên quan tại các địa phương.

Cuộc kiểm toán nhằm phát hiện các hạn chế, vướng mắc, bất cập của các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng đất đai (nếu có) để kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung các quy định không phù hợp, cung cấp kịp thời các thông tin làm cơ sở cho Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) của Quốc hội trong năm 2022.

Cuộc kiểm toán cũng nhằm phát hiện các hành vi sai phạm trong công tác QLNN về đất đai để kiến nghị xử lý theo quy định. Đồng thời, đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của công tác QLNN về đất đai tại các cơ quan QLNN có liên quan tại địa phương.

Ngoài ra, căn cứ vào mục tiêu kiểm toán năm của Ngành, Đoàn kiểm toán xác định đối tượng, các nội dung kiểm toán cho phù hợp và gắn liền với đơn vị được kiểm toán.

Theo đó, đối tượng kiểm toán của cuộc kiểm toán này chính là các hoạt động và kết quả thực hiện công tác QLNN về đất đai tại các địa phương.

Chủ thể của các hoạt động QLNN về đất đai này là các cá nhân và tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, trong đó, đơn vị được kiểm toán chủ yếu là: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng hoặc Sở Quy hoạch Kiến trúc (tại TP. Hà Nội và TP. HCM), Phòng Tài nguyên và Môi trường (cấp huyện).

Cũng theo Đề cương, nội dung kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán bao gồm: Kiểm toán công tác phân cấp và tổ chức QLNN về đất đai, công tác ban hành văn bản pháp luật, chính sách, chế độ và các hướng dẫn thực hiện việc quản lý, sử dụng tài nguyên đất đai tại địa phương.

Kiểm toán công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch; công tác điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc thực hiện công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công tác quản lý thực hiện quy hoạch; việc thực hiện báo cáo định kỳ kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Kiểm toán tổng hợp công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đấu giá đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không kiểm toán chi tiết dự án sử dụng đất).

Kiểm toán công tác quản lý giá đất: Công tác xây dựng và ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất; công tác lập, thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể.

Kiểm toán công tác tổng hợp, thống kê, theo dõi biến động về đất đai; thực hiện việc lập, quản lý, cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

Đánh giá tính hiệu quả, hiệu lực trong công tác QLNN về đất đai của địa phương thông qua các kết quả kiểm toán các nội dung nêu trên.

Các phương pháp kiểm toán gồm: Phương pháp kiểm toán cơ bản (chọn mẫu, đối chiếu, điều tra, phân tích...) và phương pháp kiểm toán tuân thủ.

Thời gian của cuộc kiểm toán tối đa là 60 ngày theo đúng quy định của Luật KTNN./.
HỒNG NHUNG