Giám sát thường xuyên việc đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Kinh tế - Ngày đăng : 09:36, 27/04/2022

(BKTO) - Vốn nhà nước trong các DN thuộc ngành ngân hàng được bảo toàn, đạt hiệu quả. Tuy vậy, hoạt động đầu tư vốn nhà nước tại các DN này vẫn cần được giám sát thường xuyên.


                
   

Quang cảnh Hội nghị Người đại diện vốn nhà nước tại các DN thuộc ngành ngân hàng. Ảnh:sbv.gov.vn

   

Ngày 26/4, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), NHNN đã tổ chức Hội nghị Người đại diện vốn nhà nước tại các DN do NHNN quản lý.

Các báo cáo trình bày tại Hội nghị nêu rõ: Theo Luật NHNN năm 2010, NHNN được giao thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu tại 12 DN, tổ chức tín dụng. Để thực hiện quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu, NHNN đã cử người đại diện vốn nhà nước tại 12 DN này.

Năm 2021, Thống đốc NHNN đã ban hành Quy chế về Người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, Người đại diện phần vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và DN do NHNN quản lý.

Quy chế này quy định về việc thực hiện quyền, trách nhiệm của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước tại DN do NHNN quản lý; cơ chế hoạt động, chế độ báo cáo, xin ý kiến của người đại diện.

Bên cạnh đó, Quy chế quy định cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại DN; việc đánh giá, xếp loại, khen thưởng và xử lý vi phạm đối với người đại diện; việc phân công nhiệm vụ cho các đơn vị chức năng trong công tác tham mưu giúp Thống đốc NHNN tổ chức thực hiện các quyền, trách nhiệm của NHNN…

Tại Hội nghị, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, thời gian qua, công tác quản lý vốn nhà nước tại các DN trong ngành ngân hàng đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động của các DN có vốn nhà nước trong ngành. Nhờ đó, vốn nhà nước trong các DN thuộc ngành ngân hàng được bảo toàn và đạt hiệu quả cao.

Kết quả hoạt động của các DN có vốn nhà nước trong ngành ngân hàng được nâng cao, đóng góp vào thành tích chung của ngành ngân hàng trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển nền kinh tế.
                
   

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng yêu cầu người đại diện chủ sở hữu trực tiếp và người đại diện phần vốn nhà nước thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động, giám sát đầu tư vốn nhà nước tại DN. Ảnh:sbv.gov.vn

   

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý vốn nhà nước trong các DN thuộc ngành ngân hàng, Thống đốc NHNN yêu cầu người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tuân thủ quy định của pháp luật và quyết định của NHNN; chịu trách nhiệm trước pháp luật và NHNN về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Người đại diện chủ sở hữu trực tiếp đề nghị NHNN quyết định phê duyệt hoặc có ý kiến đối với các nội dung phải xin ý kiến NHNN và tham gia ý kiến, biểu quyết, quyết định, thực hiện theo đúng ý kiến được NHNN chỉ đạo bằng văn bản; chủ động quyết định và chịu trách nhiệm về việc quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị của DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định.

Đồng thời, người đại diện chủ sở hữu trực tiếp phối hợp với Ban kiểm soát tại DN để giám sát tình hình tài chính và các vấn đề phát sinh; thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo khác theo yêu cầu của NHNN; chịu trách nhiệm trước NHNN trong quản lý, sử dụng, bảo toàn, phát triển vốn, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của DN, giám sát đầu tư vốn nhà nước tại DN.

Đối với người đại diện phần vốn nhà nước, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng yêu cầu chủ động theo dõi, giám sát tình hình, kết quả hoạt động tài chính tại DN được cử làm đại diện theo quy định của pháp luật, Điều lệ DN.

Người đại diện phần vốn nhà nước tại DN báo cáo, trình NHNN xem xét, có ý kiến trước khi tham gia ý kiến, biểu quyết, quyết định đối với các nội dung đã được quy định phải xin ý kiến và tham gia ý kiến, biểu quyết, quyết định theo chỉ đạo của NHNN, đồng thời giám sát tình hình thực hiện ý kiến chỉ đạo của NHNN.

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của DN, giám sát đầu tư vốn nhà nước tại DN. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo bất thường và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của NHNN./.
THÀNH ĐỨC