Cần cập nhật Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030

Doanh nghiệp - Ngày đăng : 10:38, 01/11/2022

(BKTO) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) đang lấy ý kiến rộng rãi đối với Dự thảo Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ về Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.


                
   

Phát triển bền vững là nhu cầu và xu thế tất yếu của tiến trình phát triển. Ảnh minh họa: BCT

   

Theo Bộ KHĐT, phát triển bền vững là nhu cầu cấp bách và xu thế tất yếu trong tiến trình phát triển. Thực hiện cam kết quốc tế, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030, trong đó xác định 17 mục tiêu chung về phát triển bền vững với 115 mục tiêu cụ thể.

Một nhiệm vụ quan trọng đề ra trong Kế hoạch hành động quốc gia là xây dựng Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030, làm thước đo để đánh giá việc thực hiện các mục tiêu tại các mốc thời gian 2020, 2025, 2030.

Ngày 04/6/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 681/QĐ-TTg phê duyệt Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến 2030, với 119 chỉ tiêu nhằm giám sát tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam theo 3 mốc cần đạt đến là năm 2020, 2025 và 2030.

Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện Quyết định 681/QĐ-TTg và trong bối cảnh hiện nay, Bộ KHĐT nhận thấy cần phải rà soát, cập nhật lại Lộ trình này.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ KHĐT đã chủ trì xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 và thay thế Quyết định 681/QĐ-TTg.

Việc rà soát, cập nhật Lộ trình được thực hiện theo hai bước.Bước thứ nhất là rà soát và đề xuất danh mục các chỉ tiêu giữ nguyên, chỉ tiêu cần điều chỉnh cho phù hợp, chỉ tiêu cần loại bỏ và đề xuất các chỉ tiêu mới cần đưa vào danh mục.Bước thứ hai là đề xuất Lộ trình cần đạt của các chỉ tiêu đến năm 2025 và 2030.

Bộ KHĐT cho biết, Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm 3 Điều, trong đó nội dung chính là danh mục Lộ trình cập nhật các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 với 122 chỉ tiêu được phân bổ trong 76/115 mục tiêu cụ thể thuộc 17 mục tiêu chung về phát triển bền vững Việt Nam ban hành tại Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030.

Trong số đó, có 69 chỉ tiêu giữ như tên gọi cũ, 41 chỉ tiêu điều chỉnh tên gọi, bỏ 9 chỉ tiêu và bổ sung mới 12 chỉ tiêu so với Quyết định 681/QĐ-TTg. Có 65 chỉ tiêu vẫn giữ nguyên như lộ trình theo Quyết định 681/QĐ-TTg, 46 chỉ tiêu điều chỉnh lộ trình và bổ sung thêm 11 lộ trình mới ứng với các chỉ tiêu mới bổ sung./.
PHÚC KHANG