Thông qua dân vận để nâng cao ý thức, trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp kiểm toán viên

Hoạt động của Ngành - Ngày đăng : 08:50, 12/08/2023

(BKTO) - Đáp ứng yêu cầu nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ và rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp cho kiểm toán viên của lãnh đạo Kiểm toán nhà nước (KTNN), KTNN khu vực V đã chú trọng thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có công tác dân vận - Bí thư Đảng ủy, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực V Nguyễn Đức Tín chia sẻ với Báo Kiểm toán.
img_20230811_092412.jpg
Bí thư Đảng ủy, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực V Nguyễn Đức Tín. Ảnh: N.Lộc

Là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác dân vận, qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của kiểm toán viên trong thực hiện nhiệm vụ. Ông có thể chia sẻ về việc triển khai công tác này tại đơn vị, thưa ông?

Với quan điểm, công tác dân vận gắn liền với công tác xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, Đảng ủy KTNN khu vực V luôn triển khai đồng bộ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn liền với nắm bắt, theo dõi tình hình, thực hiện kiểm tra và giám sát ở các Chi bộ, các tổ, đoàn kiểm toán; nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu, vai trò nêu gương của cấp ủy, đảng viên, người đứng đầu đơn vị trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại KTNN khu vực V, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nề nếp và từng bước nâng cao chất lượng; thu hút đông đảo công chức và người lao động tham gia.

Bên cạnh đó, lãnh đạo đơn vị thường xuyên quán triệt, chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ; giám sát chặt chẽ việc thực hiện đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên, góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên, kiểm toán viên đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; thực hiện quy chế dân chủ rộng rãi trong các hoạt động của đơn vị nhằm khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo, trách nhiệm của kiểm toán viên trong công tác.

4.jpg
Các hoạt động "đền ơn đáp nghĩa", vì cộng đồng là cơ hội để đơn vị giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm cho kiểm toán viên. Ảnh tư liệu

Xác định vai trò quan trọng của công tác dân vận, trong quá trình tổ chức, đơn vị đã triển khai đầy đủ, kịp thời, đưa nội dung của Nghị quyết vào trong từng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt, đơn vị luôn coi trọng việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công chức và người lao động, từ đó giải quyết kịp thời, thỏa đáng những vấn đề phát sinh trong đơn vị.

Ông có thể cho biết bài học kinh nghiệm được rút ra qua thực tiễn triển khai công tác dân vận tại đơn vị thời gian qua?

Qua kết quả thực hiện nêu trên và tình hình thực tiễn tại đơn vị, Đảng bộ rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp trong tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 25-NQ/TW và Kết luận số 43-KL/TW về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. 

Quá trình thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW phải gắn liền với việc thực hiện các quy chế trong hoạt động của cơ quan nhất là việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động, đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng của công chức, người lao động; đồng thời lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tiếp thu ý kiến góp ý của đảng viên, công chức và người lao động để đề ra các hình thức dân vận hiệu quả. 

img_20230811_084654.jpg
Kết quả thực hiện công tác dân vận và giám sát, phản biện tại KTNN khu vực V qua các thời kỳ

Để tạo hiệu ứng lan tỏa, đơn vị đã huy động tích cực các đoàn thể tham gia vào việc xây dựng sự đoàn kết trong cơ quan cũng như phát huy, đẩy mạnh các hoạt động xã hội nhằm tạo sự gắn bó chặt chẽ giữa đảng viên, công chức với nhân dân, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, gặp thiên tai, dịch bệnh…

Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là lãnh đạo chủ chốt phải thường xuyên học tập, nâng cao trình độ, chủ động tăng cường thông tin tích cực, đi đôi với ngăn chặn có hiệu quả thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Nâng cao khả năng tự phòng, chống của đảng viên trước âm mưu, thủ đoạn và hoạt động của các thế lực thù địch để mỗi đảng viên là cán bộ dân vận của Đảng, tạo được sự lan tỏa, sức sống của công tác dân vận trong tình hình mới.

Trong tình hình mới với những diễn biến phức tạp của đời sống - xã hội, để đáp ứng yêu cầu mới, cũng như nâng cao hiệu quả công tác dân vận, đơn vị sẽ thực hiện những giải pháp gì, thưa ông?

Trong tình hình mới với nhiều khó khăn, thách thức đặt ra càng đòi hỏi Đảng ủy, lãnh đạo KTNN khu vực V và các cấp ủy trực thuộc cần tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận; củng cố và không ngừng nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng. 

Đơn vị sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, đặc biệt là Nghị quyết số 25-NQ/TW; Kết luận số 43-KL/TW nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng viên, đoàn viên về tầm quan trọng của công tác dân vận; gắn việc thực hiện với kiểm tra, giám sát.

Phát huy cao nhất trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, nhất là người đứng đầu trong công tác đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị cho đảng viên, nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet; biết khai thác, sử dụng Internet một cách hiệu quả, thiết thực, lành mạnh, gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

img_20230811_084649.jpg
KTNN khu vực V luôn chú trọng làm tốt công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Ảnh: Nguyễn Như

Đơn vị sẽ tiếp tục đổi mới công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở đơn vị, góp phần xây dựng chính quyền thực sự “của dân, do dân, vì dân”, giải quyết đúng đắn, kịp thời những vấn đề liên quan lợi ích, nguyện vọng chính đáng của công chức và người lao động. Tiếp tục thực hiện tốt quy định về đạo đức công vụ; phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên, nhất là người đứng đầu...

Đồng thời, KTNN khu vực V sẽ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, nhất là tư tưởng “Dân vận” của Bác, và việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng.

Đặc biệt, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên đồng thời quan tâm bồi dưỡng khả năng tuyên truyền, vận động của đảng viên, tạo điều kiện để họ tham gia tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, để mỗi cán bộ, đảng viên là cán bộ dân vận của Đảng, tạo được sự lan tỏa, sức sống của công tác dân vận trong tình hình mới.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

N.LỘC