Cần hơn 15.000 nghìn tỷ đồng phát triển năng lượng quốc gia

Infographic - Ngày đăng : 07:56, 14/08/2023

(BKTO) - Theo Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tổng nhu cầu vốn đầu tư của ngành năng lượng toàn giai đoạn 2021-2050 khoảng 15.304 - 19.398 nghìn tỷ đồng.

Nguồn vốn này nhằm triển khai các dự án trong lĩnh vực năng lượng dầu khí, than... góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân, bảo vệ môi trường sinh thái.

Đồng thời thực hiện thành công chuyển đổi năng lượng góp phần quan trọng đáp ứng mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050; hình thành hệ sinh thái công nghiệp năng lượng tổng thể dựa trên năng lượng tái tạo, năng lượng mới, hướng tới trở thành một trung tâm công nghiệp năng lượng sạch và xuất khẩu năng lượng tái tạo của khu vực.

info(1).jpg

QUỲNH ANH