Tích cực đôn đốc việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật

Hoạt động của Ngành - Ngày đăng : 22:00, 12/08/2023

(BKTO) - Đến nay, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã ban hành 16/40 văn bản thuộc Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý năm 2023 của KTNN. Các đơn vị chủ trì soạn thảo đang tích cực rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản theo Kế hoạch, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ.
tap-huan.jpg
Vụ Pháp chế tổ chức tập huấn, phổ biến nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của KTNN.
Ảnh: Đ. KHOA

Theo báo cáo của KTNN, sau khi Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN có hiệu lực thi hành, KTNN đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN và Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

Đồng thời xây dựng Đề cương tuyên truyền các văn bản trong Kế hoạch tuyên truyền; ban hành Quyết định quy định giải quyết khiếu nại và khởi kiện trong hoạt động kiểm toán.

Bên cạnh đó, KTNN đã ban hành Công văn gửi các đơn vị trực thuộc KTNN Đề cương nghiên cứu, rà soát và đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật KTNN năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019) .

Trong tháng 7/2023, Tổng Kiểm toán nhà nước cũng đã ban hành quyết định bổ sung 02 văn bản quản lý vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý năm 2023 của KTNN.

Tính đến nay, KTNN đã ban hành 16/40 văn bản thuộc Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý năm 2023 của KTNN .

KTNN cũng đã hoàn thiện, chỉnh sửa Dự thảo Quy định đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của KTNN sửa đổi trình xin ý kiến của lãnh đạo KTNN; hoàn thiện trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký quyết ban hành Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán.

Ngoài ra, trong tháng 7, KTNN đã có một số ý kiến góp ý đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị ngoài ngành gửi lấy ý kiến. 

Chẳng hạn như: góp ý Dự thảo Hướng dẫn thu thập và nộp lưu hồ sơ, tài liệu lưu trữ điện tử vào lưu trữ lịch sử; tham gia ý kiến Dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và Thông tư quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa; góp ý kiến đối với văn kiện Trụ cột 4 IPEF; tham gia ý kiến Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số quốc gia...

KTNN cũng đã cử công chức tham gia Ban soạn thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Để đảm bảo tiến độ, chất lượng công tác xây dựng, ban hành và phổ biến pháp luật năm 2023, lãnh đạo KTNN yêu cầu Vụ Pháp chế tích cực đôn đốc các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý năm 2023 của KTNN và đơn vị được giao chủ trì rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật hoàn thành đúng tiến độ.

Đồng thời, bám sát kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN, kịp thời tham mưu lãnh đạo KTNN các nhiệm vụ triển khai thi hành Pháp lệnh. Trong đó, Vụ Pháp chế cần hoàn thành biên soạn tài liệu hỏi đáp về Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN; tổ chức thực hiện tập huấn văn bản hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền pháp luật năm 2023 của KTNN; tiếp tục thực hiện các thủ tục thực hiện hệ thống hóa văn bản KTNN kỳ 2019-2022; pháp điển các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành./.

Đ. KHOA