Khắc phục tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Địa phương - Ngày đăng : 07:40, 30/11/2023

(BKTO) - UBND huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) vừa có công văn về việc khắc phục tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT trên địa bàn.
baodaknong.org.vn-database-image-2023-01-21-_50-2.jpg
Huyện Đắk Mil yêu cầu chấn chỉnh tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN. Ảnh: BHXH tỉnh Đắk Nông

Theo đó, UBND huyện giao cơ quan BHXH huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội liên quan thực hiện tốt công tác đôn đốc thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN và tổng hợp báo cáo UBND huyện theo quy định. 

Riêng đối với một số cơ quan, đơn vị có liên quan khác, UBND huyện Đắk Mil chỉ đạo cụ thể như sau: 

Giao Chi cục thuế Khu vực Đắk Mil - Đắk Song chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khi thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế thì phối hợp đôn đốc đơn vị đóng, nộp BHXH, BHYT theo quy định; đồng thời, khi kết luận thanh tra, kiểm tra yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT nộp đủ tiền; đôn đốc đơn vị chưa tham gia đóng BHXH, BHYT cho người lao động phải tham gia đóng BHXH, BHYT đúng quy định của pháp luật và định kỳ gửi kết quả về BHXH huyện. 

Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện các đơn vị khai báo đã tham gia BHXH, BHYT cho người lao động, đã nộp tiền BHXH đầy đủ đưa vào chi phí hợp lý giảm trừ thuế nhưng thực tế chưa đóng hoặc chậm đóng BHXH thì chuyển cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Định kỳ hằng quý, cung cấp thông tin gửi đến cơ quan BHXH huyện danh sách các doanh nghiệp ngừng kinh doanh, giải thể, phá sản, không hoạt động, chủ bỏ trốn... tại địa chỉ đăng ký với cơ quan thuế. 

Cơ quan thuế trên địa bàn kịp thời cung cấp danh sách người nộp thuế thuộc kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế (bao gồm cả kế hoạch thanh tra, kiểm tra điều chỉnh) của Chi cục thuế Khu vực Đắk Mil - Đắk Song cho cơ quan BHXH huyện để theo dõi, tránh chồng chéo và có sự phối hợp trong quản lý.

Giao Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện: phối hợp với BHXH huyện và các đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền chính sách, pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, UBND huyện về BHXH, BHYT; biểu dương kịp thời các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, BHYT; đồng thời thông tin công khai những đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT. 

UBND huyện cũng giao các xã, thị trấn: thường xuyên phối hợp với BHXH huyện kiểm tra, thực hiện các biện pháp, giải pháp thu hồi số tiền chậm đóng BHXH đối với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; rà soát, xác định tình trạng hoạt động, tham gia BHXH của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn làm cơ sở để quản lý, thu hồi số tiền chậm đóng BHXH và thực hiện giải quyết đảm bảo quyền lợi, các chế độ, chính sách BHXH, BHYT của người lao động.

Với sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, của BHXH tỉnh Đắk Nông và sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban có liên quan trên địa bàn huyện sẽ góp phần hạn chế tình trạng trốn đóng, chậm đóng BHXH, BHYT của đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện Đắk Mil, qua đó góp phần đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người tham gia BHXH, BHYT./.

N.LỘC