Đà Nẵng ban hành Bộ chỉ số và Tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

Địa phương - Ngày đăng : 17:07, 08/03/2024

(BKTO) - Việc đánh giá công tác quản lý nhà nước về phòng chống tham nhũng (PCTN) và kết quả thực hiện các biện pháp PCTN phải khách quan, toàn diện, trung thực và công khai, minh bạch.
toanhatthc_1548230039941.jpg
UBND TP.Đà Nẵng ban hành Bộ chỉ số và Tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng.
Ảnh sưu tầm.

Mới đây, Ủy ban nhân dân (UBND) TP.Đà Nẵng đã ban hành Bộ chỉ số và Tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác PCTN các sở, ban, ngành, UBND các quận, và các cơ quan, đơn vị khác trực thuộc UBND thành phố với các nội dung đánh giá: Công tác quản lý Nhà nước về PCTN và kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham tham nhũng; kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng; kết quả thu hồi tài sản tham nhũng.

Theo UBND TP.Đà Nẵng, Bộ Chỉ số đánh giá công tác PCTN các sở, ban, ngành, UBND các quận có tổng điểm 100 với 4 nhóm tiêu chí đánh giá: Tiêu chí đánh giá việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN (25 điểm); Tiêu chí đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng (40 điểm); Tiêu chí đánh giá việc phát hiện và xử lý tham nhũng (30 điểm); Tiêu chí đánh giá việc thu hồi tài sản tham nhũng (5 điểm). Riêng các cơ quan, đơn vị khác trực thuộc UBND TP.Đà Nẵng có tổng điểm đánh giá là 92 điểm.

Việc đánh giá phải khách quan, toàn diện, trung thực và công khai, minh bạch.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị khác trực thuộc UBND TP.Đà Nẵng tham gia đánh giá thông qua các phương pháp: Thu thập tài liệu, tổng hợp số liệu làm bằng chứng, lập hồ sơ đánh giá; Báo cáo kết quả đánh giá theo đề cương hướng dẫn; Tự đánh giá bằng cách chấm điểm và xây dựng báo cáo đánh giá; Tổng hợp điểm tự đánh giá từng nội dung vào Bảng tổng hợp; Thuyết minh chi tiết kết quả tự đánh giá công tác PCTN của cơ quan, đơn vị trong năm đánh giá theo hướng dẫn; Tài liệu, số liệu chứng minh.

Đồng thời, gửi Báo cáo kết quả đánh giá và các phụ lục kèm theo về UBND thành phố (bản giấy qua Thanh tra thành phố và bản điện tử theo địa chỉ email: pctntttp@danang.gov.vn)

Tài liệu chứng minh (trừ văn bản mật) gửi bằng bản điện tử về địa chỉ email: pctn-tttp@danang.gov.vn); 

UBND TP.Đà Nẵng giao Thanh tra thành phố chịu trách nhiệm ban hành văn bản triển khai việc đánh giá công tác PCTN các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị khác trực thuộc UBND thành phố; xác định thời kỳ đánh giá, thời hạn nộp báo cáo và hồ sơ đánh giá của các đơn vị. Đồng thời, thực hiện hướng dẫn và hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác đánh giá.

Thời kỳ đánh giá: Từ ngày 16-12 năm trước đến ngày 15-12 của năm đánh giá./.

Đ.TRANG