Đổi mới phương pháp kiểm toán, thí điểm đánh giá việc xử lý tài sản bảo đảm, nợ xấu... tại các ngân hàng

Hoạt động của Ngành - Ngày đăng : 08:15, 12/12/2020

(BKTO) - Chiều 11/12, tại Hà Nội, KTNN chuyên ngành VII đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2020. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa đã nhấn mạnh yêu cầu trên khi phát biểu chỉ đạo Hội nghị.


                
   

Ông Hà Văn Hưng - Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VII -báo cáo kết quả công tác năm 2020

   

Báo cáo kết quả công tác năm 2020, ông Hà Văn Hưng - Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VII - cho biết: Năm 2020, đơn vị đã hoàn thành 8/9 cuộc kiểm toán; các cuộc kiểm toán tuân thủ, chấp hành nghiêm túc, đảm bảo đúng các quy định của KTNN và đạt kết quả cao. Qua kiểm toán, KTNN chuyên ngành VII đã kiến nghị xử lý tài chính 244,62 tỷ đồng; kiến nghị các cơ quan có liên quan xem xét nghiên cứu và sửa đổi bổ sung đối với 27 quy định, quy chế, 3 quyết định, 3 thông tư hướng dẫn, 1 Luật chưa phù hợp với thực tế. Ngoài ra, KTNN chuyên ngành VII cũng đã có nhiều kiến nghị liên quan đến chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các đơn vị được kiểm toán.

         
Trong năm 2020, KTNN chuyên ngành VII hoàn thành 8/8 cuộc kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán. Kết quả cho thấy tỷ lệ thực hiện kiến nghị xử lý tài chính đạt 80%, trong đó, kiến nghị tăng nộp vào NSNN đạt 85%, kiến nghị giảm chi đầu tư đạt 100%, kiến nghị xử lý khác đạt 79%.
Trong năm 2020, đơn vị đã đổi mới phương pháp khảo sát; thực hiện quy định về lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán theo đúng quy định của KTNN.Đặc biệt, trong giai đoạn mới về phòng chống dịch Covid-19, KTNN chuyên ngành VII đã kịp thời triển khai lại các cuộc kiểm toán đã tạm dừng và xem xét rút ngắn các đầu mối kiểm toán và thời gian kiểm toán trực tiếp tại đơn vị để tránh tiếp xúc xã hội và phòng chống dịch; nghiên cứu xây dựng phương án kiểm toán đối với các cuộc kiểm toán chưa triển khai đảm bảo chất lượng và kết thúc các cuộc kiểm toán năm 2020 đúng theo quy định trước ngày 30/11/2020.
                
   

Ông Vũ Văn Cường - Kiểm toán trưởngKTNN chuyên ngành VII phát biểu tại Hội nghị

   

Với những thành tích đã đạt được trong năm 2020, KTNN chuyên ngành VII tiếp tục nỗ lực hơn, vượt qua khó khăn, thách thức, bám sát thực tiễn, hành động quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước giao năm 2021, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Đổi mới phương pháp kiểm toán, kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán để giảm thời gian và nâng cao chất lượng hiệu quả kiểm toán; chủ động triển khai công tác khảo sát, thu thập thông tin kiểm toán ngay từ đầu năm cho tất cả các cuộc kiểm toán được giao; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kiểm toán...                
   

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa phát biểu chỉ đạo Hội nghị

   

Biểu dương những thành tích đơn vị đã đạt được, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa nhấn mạnh: Có thể nói, năm 2020 là năm có sự bứt phá vượt bậc về mọi mặt của KTNN chuyên ngành VII trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Các cuộc kiểm toán của đơn vị đã chấp hành tốt quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước. Qua kiểm toán, đơn vị đã kiến nghị về xử lý tài chính, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, kiến nghị điều chỉnh tăng/giảm tài sản và nguồn vốn tại các ngân hàng. Đặc biệt, đơn vị đã tổ chức 8 cuộc kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán với tỷ lệ thực hiện kiến nghị rất cao, đạt 80-100%. Ngoài ra, KTNN chuyên ngành VII cũng chuẩn bị đầy đủ, chi tiết các tài liệu, bằng chứng kiểm toán cho các cuộc họp với Chính phủ, qua đó tăng vị thế của KTNN và giá trị của kết quả kiểm toán.

Thời gian tới, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Vũ Văn Họa yêu cầu KTNN chuyên ngành VII tiếp tục đoàn kết, phát huy hơn nữa các thành tích đã đạt được; đồng thời lưu ý nghiên cứu xây dựng kế hoạch 10 cuộc kiểm toán đã được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán để giảm thời gian kiểm toán tại đơn vị, tăng thời gian phân tích dữ liệu tại cơ quan; tăng cường liên kết, xây dựng và cập nhật ngân hàng dữ liệu. Trong năm 2021, KTNN chuyên ngành VII cần đổi mới phương pháp kiểm toán, thí điểm thực hiện không khảo sát tại đơn vị; thí điểm đánh giá việc xử lý tài sản bảo đảm, nợ xấu, mua sắm tài sản, lựa chọn nhà đầu tư, sử dụng tài sản công… tại các ngân hàng. Cùng với đó, đơn vị cần sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ, quản trị đơn vị, đào tạo nâng cao năng lực cho kiểm toán viên, nhất là bộ phận làm công tác tổng hợp./.

Tin và ảnh: THÙY LÊ