9 nam

Giai đoạn 2021-2025, phấn đấu tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa bình quân 8-9%/năm
(BKTO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 493/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030.