BHXH tỉnh Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023
(BKTO) - Tốc độ gia tăng người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn chậm, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH thấp.