Hoang phí là một tội ác
(BKTO) - Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn quan tâm đến cuộc đấu tranh phòng, chống lãng phí.
 • Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy viên các cấp
  20 ngày trước Kiểm toán
  (BKTO) - Ngày 10/11, tại TP. Hải Phòng, Đảng ủy Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho các đồng chí bí thư, phó bí thư, chi ủy viên chi bộ trong toàn Đảng bộ KTNN.
 • Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
  20 ngày trước Chính trị
  (BKTO) - Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước là chủ trương lớn, nhiệm vụ chiến lược, quan trọng hàng đầu của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, đồng thời để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, tại Hội nghị Trung ương 6 vừa qua, Trung ương đã nghiên cứu, thảo luận và quyết định ban hành Nghị quyết chuyên đề đầu tiên về vấn đề đặc biệt quan trọng này.
 • Trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng
  20 ngày trước Đối ngoại
  (BKTO) - Phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội luôn trân trọng và làm hết sức mình để không ngừng xây dựng tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, gắn bó keo sơn, thủy chung trong sáng với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Nhân dân các bộ tộc Lào.
 • Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công
  20 ngày trước Chính trị
  (BKTO) - Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm đến công tác dân vận.
 • Nâng cao chất lượng phát hiện nguồn tin tội phạm qua hoạt động kiểm toán
  20 ngày trước Chính trị
  (BKTO) - Trong 10 năm qua (2011-2021), Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã thực hiện 2.116 cuộc kiểm toán và phát hành 2.468 báo cáo kiểm toán; phát hiện, chuyển 32 vụ có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan điều tra để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.
 • Đừng có “lơ lửng giữa trời”
  26 ngày trước Góc nhìn
  (BKTO) - Một trong những vấn đề quan trọng, luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam quan tâm là phải vì dân, gần gũi với dân, không được xa lánh dân và không thể thiếu sự liên hệ với dân.
 • Kiên quyết, kiên trì chống chủ nghĩa cá nhân
  29 ngày trước Góc nhìn
  (BKTO) - Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó có việc phòng, chống chủ nghĩa cá nhân.
 • Bức tranh kinh tế tích cực của Việt Nam không thể bị xuyên tạc
  một tháng trước Góc nhìn
  (BKTO) - Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của Việt Nam đã và đang dành được những thành tựu to lớn, toàn diện, hứa hẹn tương lai tươi sáng. Bên cạnh những thuận lợi, thời cơ lớn, chúng ta cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức, trong đó có sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.
 • “Không tự sửa chữa thì Chính phủ sẽ không khoan dung”
  một tháng trước Góc nhìn
  (BKTO) - Trong quá trình sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là việc sửa chữa khuyết điểm của cán bộ, đảng viên.
 • Ngời sáng tinh thần Nam Bộ kháng chiến
  2 tháng trước Góc nhìn
  (BKTO) - Đối với mỗi người Việt Nam, “Nam Bộ kháng chiến”, “Thành đồng Tổ quốc” đã và sẽ mãi mãi được ghi đậm trong tim với sự tự hào, vinh dự và mến phục.