Đừng để “nhiều sãi không ai đóng cửa chùa”
(BKTO) - Trong quá trình sáng lập, rèn luyện, phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm đến nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
 • Luôn xứng đáng là những đảng viên cộng sản
  một tháng trước Công tác xây dựng Đảng
  (BKTO) - Trong nhiều âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng Cộng sản và cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch, thế lực xấu tập trung xuyên tạc, bôi nhọ đội ngũ đảng viên của Đảng. Chúng cho rằng đảng viên đều đã mất chất, mất uy tín trong nhân dân vì tham nhũng, tiêu cực. Tháng 10/2023, trên cái gọi là “Luật sư Nguyễn Văn Đài và Fans” viết: “…Những kẻ vào đảng đều có tham vọng muốn được vào quan trường rồi trang bị cho mình các loại bằng cấp bằng mọi cách, mọi giá để thăng tiến trên con đường quan lộ để thỏa sức vơ vét cho đầy túi tham”.
 • “Cán bộ dở thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được”
  một tháng trước Công tác xây dựng Đảng
  (BKTO) - Trên cương vị là người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò đặc biệt quan trọng của cán bộ, đảng viên trong thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Người nêu rõ: Mọi công việc, nghị quyết, khẩu hiệu, kế hoạch của Đảng đều do cán bộ, đảng viên của Đảng cố gắng làm, chấp hành, thực hiện.
 • Làm gì để trừng trị nghiêm minh những kẻ bất liêm?
  một tháng trước Công tác xây dựng Đảng
  (BKTO) - Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, bất liêm là tham lam, tham ô, lãng phí, là hủ hóa; “là cái xấu xa do xã hội cũ để lại, như cái ung nhọt còn lại trên cơ thể của người khổng lồ”. Và Người chỉ rõ bất liêm chính là một thứ giặc, là kẻ thù của nhân dân. Từ đó, Người yêu cầu cần phải nghiêm trị những kẻ bất liêm.
 • Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” như thế nào?
  2 tháng trước Công tác xây dựng Đảng
  (BKTO) - Cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã và đang tiếp tục thu được những kết quả tích cực, như đánh giá của Đảng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả cụ thể, rất quan trọng, toàn diện, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, và thực sự “đã trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược”, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ.
 • Phát huy dân chủ và dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
  2 tháng trước Công tác xây dựng Đảng
  (BKTO) - Các cấp ủy đảng, chính quyền Thành phố Hà Nội đã nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện, ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, ngành phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
 • Đừng để bị dân tẩy
  2 tháng trước Công tác xây dựng Đảng
  (BKTO) - Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng Việt Nam, lãnh tụ Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam luôn chú trọng đến việc xây dựng, giữ vững, tăng cường mối đoàn kết giữa cán bộ với nhân dân. Trong đó, làm thế nào để tránh bị “dân tẩy” là vấn đề quan trọng được quan tâm, có nhận thức đúng và giải pháp thực hiện hiệu quả.
 • Không để vi phạm nhỏ tích tụ thành khuyết điểm, sai phạm lớn
  2 tháng trước Công tác xây dựng Đảng
  (BKTO) - Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định: “Chủ động phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực”. Và “Chú trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, kịp thời phát hiện từ nội bộ để chấn chỉnh ngay những vi phạm từ khi mới phát sinh, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành khuyết điểm, sai phạm lớn”.
 • Muốn ngăn được lãng phí?
  2 tháng trước Công tác xây dựng Đảng
  (BKTO) - Chống lãng phí luôn là quyết tâm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam thường xuyên xác định, thực hiện trên thực tế.
 • Hồ Chủ tịch với những vấn đề cấp bách của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
  3 tháng trước Công tác xây dựng Đảng
  (BKTO) - Ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngay ngày hôm sau, ngày 03/9/1945, tại Bắc Bộ phủ, Hồ Chủ tịch đã chủ tọa phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa để bàn và giải quyết nhiều nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước non trẻ.
 • Khát vọng độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc
  3 tháng trước Công tác xây dựng Đảng
  (BKTO) - Năm 1911, trước cảnh nước mất, nhà tan, nhân dân lầm than nô lệ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết tâm bôn ba nước ngoài tìm con đường cứu nước đúng đắn. Đến ngày 03/02/1930, Hồ Chí Minh thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam để lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng Việt Nam giải phóng dân tộc, đem lại độc lập, tự do cho đất nước và Nhân dân.