Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa”
(BKTO) - Đạo đức cách mạng là một trong những vấn đề có tính cốt tử của Đảng Cộng sản Việt Nam và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng luôn coi trọng ý nghĩa, sức mạnh to lớn của đạo đức cách mạng. Trong bài “Đạo đức cách mạng” đăng trên Tạp chí Học tập số 12/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ vẻ vang”.
 • Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đảng để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực
  một tháng trước Công tác xây dựng Đảng
  (BKTO) - Công tác kiểm tra, giám sát đảng đóng vai trò rất quan trọng trong việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các tổ chức đảng cần tập trung kiểm tra, xử lý dứt điểm các vụ việc theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong đó có các dự án, gói thầu do Công ty AIC và “hệ sinh thái AIC” thực hiện tại một số đơn vị chưa kiểm tra xong.
 • Phải xem trọng ý kiến của nhân dân như thế nào?
  một tháng trước Công tác xây dựng Đảng
  (BKTO) - Thời gian qua, với âm mưu chống phá Đảng, chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch, thế lực xấu đã và đang tìm mọi cách chia rẽ mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • Sức mạnh từ sự tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên
  một tháng trước Chính trị
  (BKTO) - Thực tế lịch sử hơn 94 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng minh sự tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên là một phương thức tốt nhất để Đảng lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng thành công. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng xác định quần chúng nhân dân chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức và muốn hướng dẫn nhân dân thì cán bộ, đảng viên phải luôn “làm mực thước cho người ta bắt chước”.
 • Mọi gia đình đều đoàn kết để thành xã hội đại đoàn kết
  2 tháng trước Chính trị
  (BKTO) - Ngày 24/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”. Chỉ thị xác định: “Xây dựng gia đình hạnh phúc chính là tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc, là vấn đề hết sức hệ trọng của dân tộc ta. Công tác xây dựng gia đình vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển bền vững đất nước”.
 • Thực hiện phê bình cấp trên như thế nào?
  2 tháng trước Chính trị
  (BKTO) - Trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, lãnh tụ Hồ Chí Minh luôn yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam phải thực hiện tốt nguyên tắc phê bình và tự phê bình, coi đó là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến thắng lợi của Đảng, của cách mạng.
 • Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương đóng góp ý kiến về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng
  2 tháng trước Công tác xây dựng Đảng
  (BKTO) - Thiết thực kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng tới chào mừng Tháng Thanh niên năm 2024, chiều 22/02, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức diễn đàn “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương đóng góp ý kiến về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng”.
 • Cần tránh những gì trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước
  2 tháng trước Chính trị
  (BKTO) - Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm đến các phong trào thi đua yêu nước. Hồ Chí Minh và Đảng cũng sớm chỉ ra những việc cần làm và cả những việc cần phải tránh để tổ chức có chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.
 • Khẩn trương kiện toàn nhân sự cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc
  3 tháng trước Hoạt động của Ngành
  (BKTO) - Chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán nhà nước (KTNN) thường kỳ tháng 01/2024, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn yêu cầu Ban Thường vụ tập trung cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng của Đảng bộ KTNN, đồng thời khẩn trương triển khai kiện toàn cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc KTNN.
 • Luôn xứng đáng là “Đội dự bị của Đảng, rường cột của nước nhà”
  3 tháng trước Công tác xây dựng Đảng
  (BKTO) - Năm 2023, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, toàn bộ 12 chỉ tiêu công tác năm 2023 đã được các cấp bộ Đoàn cùng tuổi trẻ cả nước hoàn thành, vượt kế hoạch đề ra. Nổi lên là việc thu hút hơn 17,5 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do các tổ chức Đoàn tổ chức (chỉ tiêu đặt ra là 10 triệu lượt).
 • Công tác cán bộ - phải có ý chí, quyết tâm cao, tấm lòng trong sáng, đôi mắt tinh đời
  4 tháng trước Công tác xây dựng Đảng
  (BKTO) - Lịch sử 94 năm ra đời, trưởng thành, phát triển và lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng minh: Trong xây dựng Đảng, công tác cán bộ luôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là việc khó, phức tạp, đòi hỏi phải có ý chí, quyết tâm cao, phương pháp phù hợp, tấm lòng trong sáng, sự tỉnh táo, sáng suốt của Đảng, nhất là những người làm công tác cán bộ.