Tiếp thu, giải trình các góp ý về đề nghị xây dựng Luật các Tổ chức tín dụng (sửa đổi)
Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật các Tổ chức tín dụng (sửa đổi) đã nhận được nhiều ý kiến góp ý của các bộ, ngành, tổ chức tín dụng (TCTD). Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Văn bản tổng hợp, nghiên cứu, giải trình, tiếp thu đối với các góp ý này.