Kiểm toán nhà nước yêu cầu tỉnh Phú Thọ khắc phục những bất cập trong phân bổ, quản lý vốn đầu tư công
(BKTO) - Khi kiểm toán ngân sách địa phương tỉnh Phú Thọ năm 2021, KTNN đã đưa ra nhiều phát hiện và kết luận kiểm toán liên quan đến công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công của tỉnh, nhất là trong việc lập dự toán dự phòng ngân sách, tổ chức thu tiền sử dụng đất, bổ sung vốn điều lệ cho các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách… Tuy nhiên, KTNN đặc biệt chỉ ra những thiếu sót của tỉnh trong phân bổ, quản lý vốn đầu tư công.