Phát triển nhanh, bền vững Đồng bằng sông Hồng là trách nhiệm của các địa phương và toàn hệ thống chính trị
(BKTO) - Sáng 29/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 30).