TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CỦA KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC VẤN ĐỀ VỀ MÔI TRƯỜNG
(BKTO) - Kiểm toán hoạt động (KTHĐ) là loại hình kiểm toán tạo ra sản phẩm mang giá trị gia tăng cho tổ chức thông qua các kiến nghị, giải pháp để cải thiện tình hình. Giá trị gia tăng của cuộc KTHĐ các vấn đề môi trường chính là những tác động tích cực từ quá trình kiểm toán tới đơn vị được kiểm toán, cộng đồng, cơ quan quản lý nhà nước.