Đưa ngoại giao kinh tế trở thành động lực cho phát triển nhanh, bền vững đất nước
(BKTO) - Trong thời gian tới, ngành ngoại giao cần tiếp tục huy động nguồn lực phục vụ 3 đột phá chiến lược; làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới, để đưa ngoại giao kinh tế thực sự trở thành một động lực mạnh mẽ cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.