DẤU

Hải Phòng giãn tiến độ 4 dự án hạ tầng giao thông do chưa bố trí được nguồn vốn đầu tư công
(BKTO) - Hải Phòng xem xét giãn tiến độ 4 dự án nâng cao năng lực giao thông do chưa sắp xếp được vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025…