doi moi va phat trien ben vung la 3 dong luc chinh de thuc day va phat trien nen kinh te va giai quyet nhung thach thuc trong thoi dai moi tiep noi thanh cong cua chuoi su kien techfest