DỮ LIỆU

Gia tăng giá trị của tài liệu lưu trữ
(BKTO) - Các ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đề nghị Dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) cần có quy định đảm bảo kịp thời chia sẻ kết nối thông tin, dữ liệu về cho cơ quản lý nhà nước, làm gia tăng giá trị tài liệu lưu trữ cũng như tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống lưu trữ quốc gia.