Hoàn thiện thể thế, phát triển dữ liệu số, thanh toán số

(BKTO) - Triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số, xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, ngành ngân hàng sẽ hoàn thiện thể chế, phát triển nền tảng số, dữ liệu số và thúc đẩy thanh toán số…

ttx-thanh-toan-so.jpg
Ngành ngân hàng sẽ phát triển thanh toán số theo hướng phổ cập tài chính toàn diện. Ảnh: TTXVN

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Kế hoạch của ngành ngân hàng triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, ngành ngân hàng sẽ phát triển thanh toán số theo hướng phổ cập tài chính toàn diện, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: Tổ chức triển khai Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025; xây dựng, trình Chính phủ ban hành cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng.

Cùng với đó là việc rà soát, sửa đổi chính sách về tài chính, phí, lệ phí theo hướng loại bỏ các rào cản thanh toán không sử dụng tiền mặt; phát triển các hệ thống thanh toán; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách liên quan đến tiền kỹ thuật số quốc gia…

Ngành ngân hàng cũng sẽ rà soát xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật  phù hợp với yêu cầu của phát triển kinh tế số, xã hội số; chú trọng xây dựng các chính sách để nâng tỷ lệ hoạt động trực tuyến chiếm tối thiểu 50% các hoạt động của ngành ngân hàng.

Triển khai các nhiệm vụ thuộc nhóm nhiệm vụ “Xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý tạo thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số trong ngành ngân hàng”; xây dựng, ban hành, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật ngành ngân hàng phục vụ phát triển kinh tế số và xã hội số, đặc biệt là tiêu chuẩn kỹ thuật về chất lượng dịch vụ số trong ngành ngân hàng.

Nhiệm vụ tiếp theo là phát triển, sử dụng nền tảng số: Xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch của ngành ngân hàng thúc đẩy sử dụng các nền tảng số quốc gia; xác định các nền tảng số của ngành ngân hàng và xây dựng kế hoạch cụ thể để phát triển và thúc đẩy sử dụng các nền tảng số của ngành ngân hàng.

Cùng với đó, phát triển dữ liệu số trên cơ sở tiếp tục hoàn thiện nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp của NHNN nhằm lưu trữ tập trung, tổng hợp, phân tích, xử lý dữ liệu về phát triển kinh tế - xã hội từ các nguồn khác nhau.

Kết nối liên thông, mở chia sẻ dữ liệu, từ đó tạo ra thông tin mới, dịch vụ dữ liệu mới phục vụ Chính phủ số; đẩy mạnh công tác số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu để phục vụ hoạt động quản lý, điều hành tiền tệ - ngân hàng của NHNN.

Đảm bảo yêu cầu an toàn thông tin mạng mặc định ngay từ khâu thiết kế, xây dựng khi phát triển các hạ tầng số, nền tảng số; phát triển nền tảng và tổ chức triển khai dịch vụ an toàn thông tin mạng theo mô hình bảo vệ 4 lớp.

Phát triển kỹ năng số, công dân số, văn hóa số; phát triển doanh nghiệp số, sử dụng Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp để làm thước đo chuyển đổi số của các tổ chức tín dụng, định kỳ tổ chức khảo sát đánh giá mức độ chuyển đổi số của các tổ chức tín dụng…/.

Cùng chuyên mục
Hoàn thiện thể thế, phát triển dữ liệu số, thanh toán số