HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Hồ Chủ tịch với những vấn đề cấp bách của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
(BKTO) - Ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngay ngày hôm sau, ngày 03/9/1945, tại Bắc Bộ phủ, Hồ Chủ tịch đã chủ tọa phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa để bàn và giải quyết nhiều nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước non trẻ.
  • (BKTO) - Năm 1911, trước cảnh nước mất, nhà tan, nhân dân lầm than nô lệ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết tâm bôn ba nước ngoài tìm con đường cứu nước đúng đắn. Đến ngày 03/02/1930, Hồ Chí Minh thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam để lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng Việt Nam giải phóng dân tộc, đem lại độc lập, tự do cho đất nước và Nhân dân.
  • (BKTO) - 78 năm Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) với sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (02/9/1945 - 02/9/2023) đã và đang tiếp tục là sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại được Việt Nam và quốc tế đánh giá cao.
  • (BKTO) - Nhân dân phải làm gì để thể hiện sự yêu mến thương binh, bệnh binh và thương binh, bệnh binh phải làm gì trước những tình cảm đó của nhân dân? Vấn đề này đã được Hồ Chủ tịch thể hiện sinh động qua tư tưởng, tình cảm và những việc làm cụ thể của Người.