kiểm toán viên

Tập huấn, trao đổi về các nội dung đáng chú ý của Luật Đất đai
(BKTO) - Luật Đất đai là đạo luật quan trọng, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước. Việc nắm bắt đầy đủ các quy định của Luật, đặc biệt là các quy định mới ban hành sẽ giúp kiểm toán viên có thể vận dụng hiệu quả vào hoạt động kiểm toán.