phat trien kinh te xa hoi nhanh

Hưng Yên phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững
(BKTO) - Hưng Yên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững là một trong những yêu cầu của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên.
  • (BKTO) - Đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư, hoàn thiện cơ chế chính sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững với 3 trụ cột chính: Công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ; trung tâm logistics và dịch vụ cảng biển; phát triển dịch vụ, thương mại.
  • (BKTO) - Ngày 18/5, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Ban Bí thư T.Ư Đảng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 (Nghị quyết 06) về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.