thong qua 107 nghi quyet

Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua 107 nghị quyết quan trọng
(BKTO) - Hội đồng nhân dân (HĐND) TP. Hồ Chí Minh đã thống nhất thông qua 107 nghị quyết, trong đó có 9 nghị quyết cụ thể hóa thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố.