Tiếp tục rà soát, hoàn thiện việc sửa đổi Hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước

Ngày 11/4, tại trụ sở KTNN, Nguyên Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước - đã chủ trì cuộc họp cho ý kiến đối với kết quả rà soát sửa đổi, bổ sung Hệ thống Chuẩn mực KTNN.
PHÒNG TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN | 11/04/2024 14:20
Thời sự