to cong tac so 3

Sẽ theo dõi Bộ, cơ quan trả lại vốn chỉ để làm đẹp tỷ lệ giải ngân
(BKTO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh sẽ theo dõi chặt chẽ việc các Bộ, cơ quan trả lại vốn chỉ với mục đích để làm đẹp tỷ lệ giải ngân của Bộ, cơ quan mình; nếu Bộ, cơ quan nào làm như vậy thì coi như không hoàn thành nhiệm vụ.