tong cong ty thuong mai xuat nhap khau thanh le cong ty co phan

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn hơn 7.000 tỷ đồng
(BKT) - Bộ Tài chính cho biết, đến hết quý III/2023, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu là 7.058,55 tỷ đồng.