trien lam thuong mai dien tu

Triển lãm thương mại điện tử xuyên biên giới
(BKTO) - Triển lãm thương mại điện tử xuyên biên giới lần đầu tiên vừa được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, doanh nghiệp (DN) nhất là các DN nhỏ và vừa nắm bắt cơ hội gia tăng xuất nhập khẩu, mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo ra nguồn thu lớn.