17372 ty dong

PVFCCo đặt kế hoạch thận trọng với doanh thu hợp nhất khoảng 17.372 tỷ đồng
(BKTO) - Ngày 27/6, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Mã chứng khoán DPM) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.