An toàn, an ninh mạng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, lâu dài

(BKTO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo an toàn, an ninh mạng quốc gia - nhấn mạnh yêu cầu này khi chủ trì Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo, chiều 25/8.

1.jpg
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Chính phủ

5 nhiệm vụ trọng tâm

Phiên họp đã đánh giá toàn diện kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thời gian qua, đề ra phương hướng thời gian tới. Cũng tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, trách nhiệm và kết quả hoạt động của thành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo, các tiểu ban và các thành viên, đã bám sát 4 nhiệm vụ trọng tâm (an ninh mạng; an toàn thông tin mạng; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trên không gian mạng; đấu tranh xử lý thông tin xấu, độc), hoàn thành một số công việc quan trọng.

Phân tích yêu cầu đối với an toàn, an ninh mạng thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, không gian mạng đã trở thành không gian chiến lược; phải chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, phải có sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, người dân; trong đó Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo, các Tiểu ban An toàn, An ninh mạng, các lực lượng bảo đảm an toàn, an ninh mạng là nòng cốt, trực tiếp.

Theo Thủ tướng, chúng ta đang đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số và công dân số, trong đó có nhiệm vụ triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Do đó, an toàn, an ninh mạng phải là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, lâu dài nhằm duy trì môi trường mạng an toàn, lành mạnh, tin cậy cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, song hành với phát triển kinh tế-xã hội.

Để thực hiện công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng quốc gia có hiệu quả trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo cần thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thủ tướng nhấn mạnh 5 nội dung: Thứ nhất, nhiệm vụ bảo vệ an toàn, an ninh mạng cho Đảng, Nhà nước, cho nhân dân, cho doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong điều kiện, bối cảnh hiện nay.

Thứ hai, phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của người dân và doanh nghiệp, trong đó có các lực lượng chức năng làm nòng cốt.

Thứ ba, phải thực hiện công việc này một cách thường xuyên, liên tục, cả về nâng cao nhận thức, cả về ý thức trách nhiệm, cả về tổ chức thực hiện một cách hiệu lực, hiệu quả, đầu tư thỏa đáng các hạ tầng thiết yếu.

Thứ tư, xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù, đặc biệt trong thu hút nguồn lực, cơ sở vật chất, hạ tầng và đẩy mạnh hợp tác công tư.

Thứ năm, tự chủ, tự lực, tự cường trong bảo vệ an toàn, an ninh, chủ quyền trên không gian mạng.

2.jpg
Thủ tướng: Tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong chuyển đổi số của đất nước, gắn với triển khai nhiệm vụ theo Đề án 06. Ảnh: Chính phủ

Cần có chiến lược quốc gia về an ninh dữ liệu

Theo đó, Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo, các Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tiếp tục phát huy tốt vai trò trung tâm; điều hành, chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương làm tốt công tác bảo vệ an toàn, an ninh mạng của đất nước; đồng thời phải bảo đảm yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo nghiên cứu, định kỳ có những báo cáo những vấn đề trọng tâm bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia trên không gian mạng, để tham mưu các cấp có thẩm quyền về lĩnh vực này. Bên cạnh đó, chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược An ninh mạng quốc gia theo chỉ đạo của Ban Bí thư.

Cùng với đó, hoàn thiện chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh mạng. Tổ chức thực hiện nghiêm Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; quản lý chặt chẽ các loại hình dịch vụ viễn thông.

Đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức của các chủ thể về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; giáo dục các quy định của pháp luật về quản lý không gian mạng; nhận diện các âm mưu, thủ đoạn tấn công mạng và các hình thái tiêu cực phát sinh trên không gian mạng.

Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển tự chủ về công nghệ, sản phẩm, dịch vụ an toàn, an ninh mạng Việt Nam; tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong chuyển đổi số của đất nước, gắn với triển khai nhiệm vụ theo Đề án 06. Tập trung thu hút nguồn lực trong triển khai nhiệm vụ này.

Chủ động hội nhập quốc tế trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng trên tinh thần làm bạn, đối tác tin cậy, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, tuân thủ luật pháp quốc tế và các hiệp ước đa phương, song phương mà Việt Nam tham gia. Tham khảo kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và mô hình an toàn, an ninh mạng trên thế giới.

Thủ tướng lưu ý, cần có chiến lược quốc gia về an ninh dữ liệu; đồng thời, phải có kế hoạch tích hợp, khai thác, chia sẻ, phân tích, xử lý thông tin, dữ liệu phục vụ công tác phát triển kinh tế, xã hội. Tăng cường triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh mạng và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng; đấu tranh ngăn chặn sớm hoạt động tấn công mạng, âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng. Tổ chức tốt diễn tập về phòng, chống tấn công mạng cấp quốc gia.

Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện tốt Đề án "Đào tạo nguồn nhân lực an ninh mạng, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030". Nghiên cứu, đề xuất thí điểm một số chế độ ưu đãi và chế độ đặc thù đối với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng, nhân sự làm về an toàn thông tin mạng…/.

Cùng chuyên mục
 • Kinh tế dữ liệu - xu thế của tương lai gần
  10 tháng trước Kinh tế
  (BKTO) - Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ, kinh tế dữ liệu ngày càng lên ngôi khi làn sóng chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, đã và đang tác động toàn diện đến sự vận hành của các nền kinh tế. Không nằm ngoài xu hướng này, Việt Nam đã nêu mục tiêu kinh tế dữ liệu sẽ đóng góp khoảng 5% GDP vào năm 2025.
 • Hưng Yên đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công
  10 tháng trước Kinh tế
  (BKTO) - Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, tỉnh Hưng Yên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án đầu tư công.
 • Tăng chất lượng cơ sở dữ liệu thông tin, giảm rủi ro tín dụng
  10 tháng trước Ngân hàng - Tín dụng
  (BKTO) - Việc nâng cao chất lượng cơ sở dữ liệu thông tin tín dụng sẽ đáp ứng nhu cầu của các tổ chức tín dụng (TCTD) trong hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro. Tuy nhiên, để thực hiện mục tiêu này, ngành ngân hàng còn nhiều việc phải làm…
 • Sản xuất năng lượng tái tạo mang lại doanh thu bền vững
  10 tháng trước Kinh tế
  (BKTO) - Đông Nam Á có thể mất tới 30% tổng sản phẩm quốc nội vào năm 2050 do nhiệt độ toàn cầu tăng và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, nhưng việc tăng cường năng lực sản xuất năng lượng tái tạo sẽ giúp các nước trong khu vực tạo ra việc làm mới và đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng đồng thời giảm đáng kể lượng khí thải, theo Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).
 • Cà Mau: Phối hợp tuyên truyền chính sách bảo hiểm
  10 tháng trước Kinh tế
  (BKTO) - Chiều 25/8, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau và Tỉnh đoàn tổ chức ký kết Kế hoạch phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) giai đoạn 2023-2027.
An toàn, an ninh mạng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, lâu dài