bao cao tham tra

Linh hoạt chính sách tài khóa, tiền tệ để thúc đẩy tăng trưởng
(BKTO) - Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị cần tăng cường vai trò của Kiểm toán nhà nước trong kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; tăng cường đôn đốc, kịp thời nộp các khoản thu vào ngân sách nhà nước (NSNN) mà cơ quan thanh tra, kiểm toán đã kết luận, kiến nghị.