Bộ Tài chính đề nghị đơn vị được kiểm toán thực hiện nghiêm kết luận của Kiểm toán nhà nước

(BKT) - Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn 12374/BTC-KBNN về việc triển khai Nghị quyết số 91/2023/QH15 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021 gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương; ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Công văn 12374).

ns-2011.jpg
Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm kết luận của KTNN. Ảnh minh họa

Bộ Tài chính dẫn lại Điều 1 và Điều 3 Nghị quyết số 91/2023/QH15 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2021: Bên cạnh kết quả đạt được, Quốc hội đã chỉ ra nhiều hạn chế trong lập, chấp hành dự toán, quyết toán NSNN như: kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành các quy định pháp luật và thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về lập, chấp hành dự toán, quyết toán NSNN còn chưa nghiêm, các tồn tại, hạn chế kéo dài nhiều năm chậm được khắc phục; dự toán thu tiền sử dụng đất của nhiều địa phương chưa sát so với thực hiện.

Một số Bộ, cơ quan trung ương, địa phương phân bổ, giao dự toán chậm. Công tác chuẩn bị đầu tư tại nhiều Bộ, cơ quan trung ương, địa phương chưa được quan tâm, chú trọng. Giải ngân vốn đầu tư công chậm; phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản lớn. Chi chuyển nguồn tiếp tục tăng cả quy mô và tỷ trọng; còn nhiều khoản tạm ứng quá hạn, ứng trước dự toán chưa thu hồi. Nhiều Bộ, cơ quan trung ương, địa phương lập, xét duyệt, gửi quyết toán NSNN chậm so với thời gian quy định.

Việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước (KTNN) tại một số cơ quan, đơn vị còn chậm, còn tồn đọng nhiều kết luận, kiến nghị kéo dài nhiều năm…

Theo đó, tại Công văn 12374, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, thực hiện các kết luận, kiến nghị của KTNN đối với quyết toán NSNN năm 2021 và các năm trước (nếu có và chưa thực hiện) để kịp thời tổng hợp báo cáo Chính phủ, Quốc hội theo đúng thời hạn quy định.

Đối với việc thực hiện quy định của Luật NSNN trong lập, xét duyệt, thẩm định và gửi báo cáo quyết toán NSNN, Bộ Tài chính đề nghị không trình và xét duyệt quyết toán NSNN hằng năm đối với các khoản thu, chi NSNN không đúng quy định; các khoản thu, chi đã được KTNN kết luận, kiến nghị xử lý trong niên độ kiểm toán quyết toán NSNN trước thời điểm thông báo xét duyệt, thẩm định quyết toán NSNN hằng năm và các năm trước nhưng chưa xử lý, thu hồi về NSNN.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương thực hiện các kết luận, kiến nghị của KTNN đối với quyết toán NSNN năm 2021 và năm 2020 trở về trước.

Đối với các kết luận, kiến nghị từ niên độ năm 2020 chưa thực hiện, đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và các đơn vị được kiểm toán xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan, đồng thời có giải pháp để thực hiện.

Tiếp tục làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân vi phạm trong quản lý, sử dụng NSNN niên độ năm 2021 và việc không triển khai thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của KTNN đối với niên độ 2020 trở về trước theo Nghị quyết của Quốc hội.

Trong năm 2023, xử lý, thu hồi về NSNN các khoản thu, chi, chuyển nguồn NSNN không đúng quy định theo kết luận, kiến nghị của KTNN trong niên độ NSNN năm 2021 và năm 2020 trở về trước đã được cấp có thẩm quyền phê chuẩn quyết toán NSNN nhưng chưa xử lý theo quy định tại Điều 73 của Luật NSNN.

Đề nghị tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của KTNN đối với quyết toán NSNN niên độ 2021 và các năm trước gửi về Bộ Tài chính cùng với Báo cáo quyết toán NSNN năm 2022, đồng thời tiếp tục cập nhật tình hình thực hiện đến ngày 31/12/2023 gửi Bộ Tài chính trước ngày 31/01/2024 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội.

Trong quá trình thực hiện kiến nghị của KTNN đối với quyết toán NSNN năm 2021, các đơn vị được kiểm toán tiếp tục rà soát các kết luận, kiến nghị, những nội dung đơn vị chưa thống nhất với kiến nghị của KTNN, đề nghị có báo cáo giải trình cụ thể gửi Bộ Tài chính và KTNN cùng với Báo cáo quyết toán NSNN năm 2022.

Đối với kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị về tài chính ngân sách từ năm 2020 trở về trước chưa thực hiện, đề nghị báo cáo rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đồng thời đề ra giải pháp để thực hiện gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương rà soát, báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của KTNN về hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính - NSNN, đầu tư công, tài sản công đối với niên độ 2021 và 2020 trở về trước, gửi Bộ Tài chính cùng với Báo cáo quyết toán NSNN năm 2022.

Các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và các đơn vị được kiểm toán báo cáo cụ thể danh sách, mức độ vi phạm, hình thức xử lý, kết quả xử lý vi phạm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan trong quản lý, sử dụng NSNN niên độ 2021 và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc không triển khai thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của KTNN đối với niên độ 2020 trở về trước theo Nghị quyết của Quốc hội gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

Cùng chuyên mục
Bộ Tài chính đề nghị đơn vị được kiểm toán thực hiện nghiêm kết luận của Kiểm toán nhà nước