Đà Nẵng: Xử lý kịp thời các sai phạm được phát hiện qua thanh tra, kiểm toán

(BKTO) - Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng (THTK, CLP) của TP.Đà Nẵng phải đảm bảo tính toàn diện, thực hiện các giải pháp để tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội; khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra qua kết quả giám sát, thanh tra, kiếm tra, kiểm toán.

trung-tam-hanh-chinh-da-nang.png
TP. Đà Nẵng quyết tâm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024. Ảnh minh họa 

Nhằm thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, thực chất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trong các lĩnh vực, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tạo nguồn cải cách tiền lương, đảm bảo giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế; tạo chuyển biến thực chất hơn trong nhận thức và hành động của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về THTK, CLP, mới đây, Ủy ban nhân dân (UBND) TP.Đà Nẵng đã ban hành Chương trình thực hành THTK, CLP năm 2024 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Chương trình THTK, CLP của TP.Đà Nẵng phải bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp tại Chương trình tổng thể về THTK, CLP của Chính phủ và của thành phố giai đoạn 2021 - 2025; gắn với hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đề ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2024.

Đảm bảo tính toàn diện, nhưng cần có trọng tâm, trọng điểm; tập trung vào chủ đề năm 2024 là "Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước; cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nâng cao cạnh tranh quốc gia; khắc phục những tốn tại, hạn chế đã được chỉ ra qua kết quả giám sát, thanh tra, kiếm tra, kiểm toán.

Các chi tiêu THTK, CLP trong các lĩnh vực được lượng hóa tối đa, phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm thực chất, có cơ sở cho việc đánh giá, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện theo quy định; gắn với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát, thúc đẩy cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Công tác THTK, CLP năm 2024 tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024 đã được đề ra; khắc phục các hạn chế trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/ 2022 của Quốc hội và Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ; tập trung thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, kiến nghị, giải pháp đảm bảo chất lượng, tiến độ và yêu cầu của các Nghị quyết.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, thu hồi nợ thuế; kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước (NSNN). Tiếp tục thực hiện các giải pháp để tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội theo các Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII).

Quán triệt nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu THTK, CLP theo Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội ngay từ khâu xác định nhiệm vụ, đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ thống nhất từ khâu lập dự toán đến triển khai phân bổ, quản lý, sử dụng NSNN; hạn chế tối đa việc hủy dự toán và chuyển nguồn sang năm sau.

Đẩy mạnh phân bổ, triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thành phố đảm bảo theo Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 và theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, kế hoạch UBND thành phố đã đề ra…

Chương trình nêu rõ, trong công tác thanh tra, kiểm tra, cần đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị sử dụng ngân sách; xử lý kịp thời, đầy đủ những sai phạm được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và thực hiện chế độ trách nhiệm đối với thủ trưởng đơn vị sử dụng NSNN trong quản lý điều hành ngân sách khi để xảy ra thất thoát, lãng phí, sử dụng ngân sách sai chế độ, chính sách.

UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện xây dựng kế hoạch THTK, CLP năm 2024 của ngành, địa phương mình; chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch THTK, CLP của các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Trong kế hoạch THTK, CLP của mỗi cấp, mỗi ngành cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí của cấp mình, ngành mình. Đồng thời, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cũng như những giải pháp, biện pháp cần thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đặt ra.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện nghiêm túc quán triệt các nội dung: xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý có hành vi lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2024; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về THTK, CLP và các quy định có liên quan trong phạm vi quản lý./.

Cùng chuyên mục
Đà Nẵng: Xử lý kịp thời các sai phạm được phát hiện qua thanh tra, kiểm toán