ĐỔI MỚI

Tỉnh Quảng Ninh: Nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
(BKTO) - Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 28/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ninh có những chuyển biến tích cực.