Dự án Luật sửa 8 Luật: Cần rà soát, đánh giá kỹ tác động các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung

(BKTO) - Sáng 08/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự (Luật sửa 8 luật). Qua thảo luận, UBTVQH thống nhất trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật này theo trình tự rút gọn, tại Kỳ họp bất thường sắp tới.Sửa đổi, bổ sung nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh

Trình bày Tờ trình dự án Luật tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 luật xuất phát từ yêu cầu thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng, hoàn thiện pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội, nhất là trong điều kiện vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu phát sinh từ thực tiễn liên quan tới hoạt động đầu tư, kinh doanh, quản trị DN, thi hành án dân sự, thực hiện chính sách xã hội hóa đầu tư vào hệ thống truyền tải điện quốc gia; khuyến khích đầu tư sản xuất và sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường.                
   

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật sửa 8 luật. Ảnh: quochoi.vn

   

Theo đó, quan điểm chỉ đạo xây dựng dự án Luật là sửa đổi, bổ sung những vấn đề cấp bách, đã rõ, được thực tế kiểm nghiệm, có sự đồng thuận cao để khắc phục khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, tăng cường phân quyền, đồng thời, bảo đảm sự kiểm soát chặt chẽ nguồn lực của đất nước.

Dự thảo Luật gồm 10 điều, trong đó, 8 điều sửa đổi, bổ sung một số quy định của 8 luật hiện hành, 1 điều quy định về điều khoản chuyển tiếp và 1 điều quy định về hiệu lực thi hành.

Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, đa số ý kiến Thường trực các Ủy ban của Quốc hội cơ bản tán thành với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của một số luật nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách và quy trình, thủ tục để thúc đẩy đầu tư, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý; cụ thể hóa chủ trương đã được đề ra tại các văn kiện của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội.

Thường trực các Ủy ban của Quốc hội cũng cơ bản nhất trí quan điểm xây dựng Luật và nhấn mạnh, việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật cần bám sát các quan điểm này để bảo đảm phạm vi sửa đổi, bổ sung phù hợp với mục đích ban hành Luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu rõ, phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự án Luật tương đối rộng với các nội dung thuộc các lĩnh vực khác nhau, dẫn đến khó khăn cho các cơ quan của Quốc hội trong vấn đề thẩm tra. Để có thêm cơ sở, luận cứ cho việc bổ sung dự án Luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và Chương trình kỳ họp bất thường của Quốc hội, Thường trực các Ủy ban đề nghị Chính phủ báo cáo bổ sung về: căn cứ của việc ban hành một Luật để đồng thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ nội dung trong nhiều luật; tính cấp thiết, cấp bách, có tác động ngay của từng nội dung sửa đổi, bổ sung, có thể thực hiện được ngay, tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn và trình Quốc hội ngay tại kỳ họp bất thường.

Ngoài ra, Thường trực các Ủy ban đề nghị đánh giá cụ thể hơn công tác triển khai thực hiện các luật vừa được Quốc hội ban hành năm 2020 và mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 để làm rõ hơn sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số quy định tại các Luật này.

Chỉ xem xét những vấn đề cấp bách, đánh giá tác động đầy đủ

Thảo luận tại phiên họp, các Ủy viên UBTVQH cơ bản nhất trí quan điểm của Thường trực các Ủy ban của Quốc hội và cho rằng, hồ sơ dự án Luật đã đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp bất thường sắp tới.                
   

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: quochoi.vn

   
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là dự án Luật rất quan trọng liên quan đến tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. Theo Chủ tịch Quốc hội, dự án Luật này được xem xét theo trình tự, thủ tục rút gọn, vì vậy, chỉ xem xét những vấn đề cấp bách, cấp thiết, đã có đánh giá tác động tương đối đầy đủ. Đồng thời, phải rà soát thật kỹ từng chính sách, từng luật cần sửa đổi, bổ sung; những nội dung nào chưa có sự đồng thuận cao thì không đưa vào dự án Luật này; bảo đảm đúng trình tự, thủ tục chặt chẽ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, việc chuẩn bị phải rất khẩn trương nhưng cũng phải bảo đảm khoa học, chặt chẽ, kỹ lưỡng, nhất là quy định về điều khoản chuyển tiếp, để tránh gây ách tắc trong áp dụng pháp luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cũng cho rằng, do phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự án Luật liên quan đến những vấn đề lớn, có tác động đến môi trường đầu tư kinh doanh, phân cấp, phân quyền, lợi ích của Nhà nước, do đó Chính phủ cần có đánh giá tác động kỹ lưỡng đối với những nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm tăng tính thuyết phục của các đề xuất trong dự thảo Luật khi trình ra Quốc hội.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, UBTVQH biểu quyết nhất trí chủ trương ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đầu thấu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự… Đồng thời, nhất trí trình Quốc hội xem xét, ban hành dự án Luật theo thủ tục rút gọn tại Kỳ họp bất thường của Quốc hội. UBTVQH cũng nhất trí bổ sung dự án Luật này vào Chương trình Xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.                
   

UBTVQH biểu quyết nhất trí trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật sửa 8 luật tại kỳ họp bất thường sắp tới. Ảnh: quochoi.vn

   

UBTVQH đề nghị Chính phủ rà soát, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các cơ quan thẩm tra và các ý kiến trong UBTVQH; đồng thời hoàn thiện thêm báo cáo đánh giá tác động, bổ sung đầy đủ ý kiến các đối tượng chịu tác động trực tiếp của các chính sách, các cơ quan, tổ chức liên quan trực tiếp; bổ sung dự thảo các văn bản hướng dẫn chi tiết kèm theo dự án Luật; tiếp tục rà soát để bảo đảm các điều khoản sửa đổi tuân thủ Hiếp pháp, đúng chủ trương của Đảng, đồng bộ với hệ thống pháp luật; quy định chặt chẽ về áp dụng pháp luật và điều khoản chuyển tiếp, rõ ràng về cơ chế giám sát.
Đ. KHOA
Cùng chuyên mục
Dự án Luật sửa 8 Luật: Cần rà soát, đánh giá kỹ tác động các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung