GIAO DỤC

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, xây dựng văn hóa liêm chính
(BKTO) - Nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù bối cảnh tình hình rất khó khăn, nhiều thách thức nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã từng bước khắc phục khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và thi hành Điều lệ Đảng đạt được nhiều kết quả khá toàn diện.