Hà Nội phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

(BKTO) - Thành phố Hà Nội phấn đấu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm sau cao hơn năm trước, GRDP năm 2024 tăng từ 6,5% trở lên; GRDP/người/năm 2024 đạt trên 160,8 triệu đồng và năm 2025 phấn đấu đạt trên 171 triệu đồng/người/năm.

screenshot-2024-06-12-085628(1).png
Hà Nội thuộc nhóm 15 Thành phố Tăng trưởng theo Chỉ số Thành phố Thích ứng. Nguồn: Savills Research

Theo Kế hoạch số 173/KH-UBND về việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, Hà Nội phấn đấu tổng số vốn đầu tư xã hội năm 2024 đạt trên 559,4 nghìn tỷ đồng và năm 2025 phấn đấu tăng từ 10,5% trở lên; tốc độ tăng năng suất lao động 2 năm 2024-2025 phấn đấu đạt từ 5%/năm trở lên.

Thành phố cũng đẩy mạnh hoàn thành các chỉ tiêu đang gặp khó khăn, như: Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP phấn đấu năm 2024 đạt trên 20% và năm 2025 đạt khoảng 30%; tỷ lệ hộ dân nông thôn được cung cấp nước sạch năm 2024 là 95% và năm 2025 đạt 100%; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý năm 2024 đạt 40% và năm 2025 đạt khoảng 50%; tỷ lệ vận tải hành khách công cộng năm 2024 đạt 25%, năm 2025 đạt khoảng 30%; tỷ lệ đô thị hóa năm 2025 đạt khoảng 60%.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, Hà Nội phấn đấu phát triển kinh tế với các chỉ tiêu: Phấn đầu đến năm 2025, tỷ trọng đóng góp của logistics trong GRDP đạt từ 9% trở lên; kim ngạch xuất khẩu đến năm 2025 đạt 20,5 tỷ USD; thu hút khách du lịch 27 triệu lượt trong năm 2024 và 30 triệu lượt trong năm 2025; giá trị tăng thêm công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 17% trong GRDP; đến năm 2025 tỷ trọng công nghiệp văn hóa chiếm 5% GRDP; đóng góp của các nhân tố tổng hợp (TFP) trong tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt 50%...

UBND Thành phố giao thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo rà soát các chương trình, kế hoạch và thực hiện các giải pháp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ; tập trung thực hiện các giải pháp thực hiện chỉ tiêu đang khó khăn; bám sát thực tiễn, nhất là đối với những vấn đề phát sinh và có phản ứng nhạy bén về cơ chế, chính sách để linh hoạt, kịp thời hơn, có trọng tâm, trọng điểm nhằm thực hiện hoàn thành và hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ tình hình thực tiễn để xây dựng các kịch bản điều hành, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Cục Thống kê thành phố Hà Nội cập nhật kết quả định kỳ các chỉ tiêu tăng trưởng, thông tin cho các đơn vị để xây dựng kịch bản, có giải pháp hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Cùng chuyên mục
Hà Nội phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội