hoạt động kiểm toán

Hoạt động kiểm toán tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương
(BKTO) - Thực tiễn 20 năm hoạt động của Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực II cho thấy, sự phối hợp chặt chẽ, ngày càng đi vào thực chất với các địa phương thuộc địa bàn kiểm toán là nhân tố quan trọng giúp đơn vị nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả kiểm toán. Thông qua đó, KTNN cũng khẳng định được vai trò đồng hành, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.