KIÊM TOÁN

Azerbaijan: Nhấn mạnh vai trò của SAI trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững
(BKTO) - Vừa qua, Kiểm toán nhà nước (KTNN) Azerbaijan đã báo cáo về tiến trình thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của quốc gia, đồng thời nhấn mạnh vai trò của các Cơ quan Kiểm toán tối cao (SAI) trong việc thực hiện các SDG.
  • (BKTO) - Kiểm toán nhà nước (KTNN) Thái Lan vừa qua công bố báo cáo thể hiện quan điểm về công tác kiểm toán dấu chân carbon, nhấn mạnh vai trò của các Cơ quan Kiểm toán tối cao (SAI) với tư cách là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực này.
  • (BKTO) - Qua hơn 17 năm xây dựng và phát triển, Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực IX ngày càng khẳng định sự chuyên nghiệp, trưởng thành với những dấu ấn đổi mới. Đây là động lực để đơn vị tiếp tục phấn đấu, góp phần vào thành tích chung của Ngành, cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
  • (BKTO) - Việc xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực, quy trình, phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán nhà nước cũng như việc xây dựng các văn bản, chính sách kiểm soát chất lượng kiểm toán và tổ chức công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán là những nhiệm vụ trọng tâm của Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, cùng toàn Ngành hoàn thành nhiệm vụ được giao.