Phát động phong trào thi đua chào mừng Kỷ miệm 25 năm ngày thành lập KTNN

(BKT) Ngày 08/4, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã ký và ban hành Kế hoạch số 431/KH- KTNN về Tổ chức phát động phong trào thi đua chào mừng Kỷ miệm 25 năm ngày thành lập KTNN (11/7/1994- 11/7/2019).Vớichủ đề xuyên suốt là Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2019, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập KTNN(11/7/1994- 11/7/2019)Tổng KTNN yêu cầuthủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN phối hợp với các tổ chức Đảng, Đoàn thể cùng cấp tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ:

Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019 với các giải pháp: nâng cao chất lượng và hiệu qủa công tác, phát huy sáng kiến cải tiến phương pháp công tác và lề lối làm việc; tích cực đẩy nhanh cải cách hành chính trong các hoạt động; có các giải pháp quyết liệt để tháo gỡ, khắc phục những khó khăn, vướng mắc và hạn chế, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị tham mưu thực hiện công tác tham mưu, hướng dẫn bảo đảm đúng quy định, kịp thời, tích cực tham gia cải cách thủ tục hành chính, các quy trình giải quyết công việc đảm bảo chất lượng và tiến độ, đáp ứng mọi yêu cầu thiết thực phục vụ tốt các điều kiện làm việc của các bộ phận, đơn vị trong toàn ngành.

Các đơn vị KTNN chuyên ngành và khu vực đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác kiểm toán; thực hiện đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tuyệt đối không để xảy ra sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp kiểm toán viên xứng đáng với 8 chữ vàng truyền thống của ngành: “Công minh, chính trực, nghệ tinh, tâm sáng”. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đăng ký “Cuộc kiểm toán chất lượng vàng” năm 2019.

Các đơn vị sự nghiệp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực đi sâu vào khâu yếu, việc khó, có giải pháp tích cực, cụ thể nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức và chất lượng công tác, để đáp ứng với yêu cầu phục vụ cho hoạt động của KTNN.

Toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, thi đua tạo sự chuyển biến tích cực về rèn luyện phẩm chất đaọ đức, lối sống, ý thức kỷ luật, trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao; Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cuộc kiểm toán chất lượng vàng” và hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua “DN Việt Nam hội nhập và phát triển” theo Kế hoạch số 27/KH-HĐTĐKT, phong trào “cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” của Thủ tướng Chính phủ.

Toàn ngành tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về quá trình hình thành và phát triển KTNN. Mỗi đơn vị căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình đăng ký các sáng kiến cải tiến công tác, đưa tin viết bài về các hoạt động của KTNN, các tấm gương người tốt việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình trong mọi mặt công tác để hưởng ứng và động viên phong trào thi đua.

Phát hiện các nhân tố mới, tuyên truyền, nhân rộng các tập thể điển hình, gương người tốt, việc tốt, biểu dương, khuyến khích các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, tận tụy với công việc, có tinh thần trách nhiệm cao và bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn nhiệm vụ, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng.

Các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn, củng cố một bước nhằm phát huy vai trò, vị trí của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị góp phần động viên đoàn viên, hội viên tích cực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và đoàn kết xây dựng đơn vị. Rà soát điều chỉnh, bổ sung các quy chế hoạt động, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng lãnh đạo với sự quản lý, điều hành của thủ trưởng cơ quan, đơn vị và vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia tạo không khí sôi nổi để khích lệ, phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện kế hoạch công tác đề ra, chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập KTNN.

Trên cơ sở nội dung phát động, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành đoàn kết, thống nhất, tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động, thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 25 năm thành lập KTNN, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao, thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển của KTNN và nhiệm vụ kinh tế- xã hội của đất nước.

THÙY LÊ
Cùng chuyên mục
Phát động phong trào thi đua chào mừng Kỷ miệm 25 năm ngày thành lập KTNN