LUẬT

Bảo đảm công tác giám sát là khâu trọng tâm, then chốt
(BKTO) - Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh yêu cầu, việc sửa đổi, bổ sung Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân phải bám sát 5 chính sách xây dựng Dự án Luật đã được Quốc hội thông qua; bảo đảm công tác giám sát là khâu trọng tâm, then chốt, giám sát để kiến tạo...