mau son

Lạng Sơn: Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng
(BKTO) – Năm 2023, Lạng Sơn có các dự án trọng điểm cần bồi thường giải phóng mặt bằng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, lãnh đạo Tỉnh ủy Lạng Sơn yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành phải thực sự nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát.