ngân sách nhà nước

Thu ngân sách nhà nước hơn 2.200 tỷ đồng thông qua đấu giá biển số xe
(BKTO) - Triển khai thực hiện Nghị quyết số 73/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô và Nghị định số 39/2023/NĐ-CP ngày 26/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Nghị quyết 73, Bộ Công an đã đấu giá thành công hơn 17.000 xe ô tô, với số tiền thu đấu giá hơn 2.200 tỷ đồng trong 6 tháng qua.