NGHỆ AN

Đảm bảo tính khả thi của các cơ chế, chính sách đặc thù
(BKTO) - Các đại biểu Quốc hội nhất trí cần sửa đổi, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù, tạo tiền đề cho sự phát triển của TP. Đà Nẵng và thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, Chính phủ cần rà soát, hoàn thiện để bảo đảm tính khả thi của các chính sách.