nguyen hai thanh

Thúc đẩy giải ngân đầu tư công trong lĩnh vực nông nghiệp
Đầu tư công đóng vai trò quan trọng để thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp theo hướng công nghiệp, hiện đại. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công các dự án nông nghiệp đạt thấp hơn so với trung bình cả nước. Kết quả này đã tạo áp lực cho ngành nông nghiệp phải chạy đua để đảm bảo tiến độ giải ngân theo kế hoạch đề ra, gắn với chất lượng của các dự án được đầu tư.