Nguyên tắc mới về mua, bán giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng

(BKTO) – Theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được mua kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi có thời hạn còn lại dưới 12 tháng. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được mua trái phiếu chuyển đổi...                
   

Ảnh minh họa - Nguồn:thoibaonganhang.vn

   

Trong Thông tư số 12/2021/TT-NHNN quy định về TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành trong nước (Thông tư 12) mới ban hành, NHNN quy định các nguyên tắc mua bán giấy tờ có giá.

Theo đó, các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được mua, bán giấy tờ có giá phù hợp với nội dung mua, bán trái phiếu DN và/hoặc giấy tờ có giá khác ghi trong Giấy phép do NHNN cấp.

Bên mua, bên bán chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc mua, bán giấy tờ có giá phù hợp với quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan.

Đồng tiền thực hiện trong giao dịch mua, bán giấy tờ có giá là đồng Việt Nam.

Giấy tờ có giá được mua, bán thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên bán và chưa đến hạn thanh toán hết gốc và lãi.

Bên bán có cam kết giấy tờ có giá không có tranh chấp, được phép giao dịch theo quy định của pháp luật, không trong tình trạng đang được chiết khấu, tái chiết khấu.

TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua bán trái phiếu phù hợp với quy định tại Luật các TCTD, Luật Chứng khoán, các nghị định của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu DN…

Đặc biệt, Thông tư 12 còn quy định: Các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được mua kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi có thời hạn còn lại dưới 12 tháng. Thời hạn còn lại là khoảng thời gian được xác định từ ngày thanh toán tiền mua đến ngày đến hạn thanh toán gốc và lãi của giấy tờ có giá.

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được mua trái phiếu chuyển đổi.

Đối với giấy tờ có giá của công ty tài chính hoặc công ty cho thuê tài chính, các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được mua bán với tổ chức.

Thỏa thuận mua bán giấy tờ có giá phải bao gồm tối thiểu các nội dung: Thông tin về bên mua, bên bán; tên gọi giấy tờ có giá, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành, thời hạn, ngày đến hạn thanh toán hết gốc, lãi…; ngày thanh toán tiền mua; số tiền thanh toán; quyền và nghĩa vụ của bên mua, bên bán.

Căn cứ vào Luật các TCTD, Thông tư này và quy định của pháp luật liên quan, các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ban hành quy định nội bộ về mua, bán giấy tờ có giá phù hợp, đảm bảo an toàn hoạt động. Quy định nội bộ phải cụ thể hóa trách nhiệm và nghĩa vụ của từng bộ phận, cá nhân liên quan, có quy trình nghiệp vụ và quy định quản lý rủi ro đối với hoạt động mua bán giấy tờ có giá.

Các quy định trên chính thức có hiệu lực từ ngày 27/10/2021./.

THÀNH ĐỨC

Cùng chuyên mục
Nguyên tắc mới về mua, bán giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng