PHAN THIẾT

Hệ số điều chỉnh giá đất ở nông thôn tại huyện Phú Quý tăng đến 95%
(BKTO) - Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bình Thuận khóa XI đã quyết nghị thông qua việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2024.